6 Kyu ( 20 dni treningowych)

 

                        Tae no henko

                        Tae no henko ki no nagare

                        Morote dori kokyu ho

                        Shomen uchi ikkyo omote waza

                        Shomen uchi ikkyo ura waza

                        Munetsuki kotegaeshi

                        Kokyu dosa

 

                                                    5 Kyu (20 dni treningowych po 6 kyu)

 

                        Tae no henko

                        Tae no henko ki no nagare

                        Morote dori kokyu ho

                        Shomen uchi ikkyo (omote & ura waza)

                        Katate dori shihonage (omote & ura waza)

                        Kata dori nikkyo (omote & ura waza)

                        Munetsuki kotegaeshi

                        Variations:           (5) from katate dori         ikkyo omote waza

                                                                                       nikkyo ura waza

                                                                                       shihonage omote and ura waza

                                                                                       kokyunage

                        Broń:             1-7 bokken suburi

                                             1-5 jo suburi

 

                                                    4 Kyu (60 dni treningowych po 5 kyu)

 

                        Shomen uchi:        ikkyo, nikkyo, sankyo (omote i ura waza)

                        Ikkyo:                   katate dori omote waza;

                                                    Munetsuki; ryote dori ura waza

                        Shihonage:            katate dori omote i ura waza; yokomen uchi

                        Kotegaeshi:           munetsuki; gyakute tori; shomen uchi

                        Iriminage:              shomen uchi; katate dori

                        Kokyunage:           katate dori; gyakute tori; morote dori

                        Warianty:              (5) z ryote dori            ikkyo omote waza

                                                                                    nikkyo ura waza

                                                                                    shihonage omote and ura waza

                                                                                    kokyunage

                        Broń:                    happo giri

                                                    migi no awase

                                                    hidari no awase

                                                    go no awase

                                                    shichi no awase

                                                    31 jo kata

                                                    1-10 jo suburi

  

                                                    3 Kyu (80 dni treningowych po 4 kyu)

 

                        Shomen uchi:         ikkyo, nikkyo, sankyo, yonkyo (omote i ura waza)

                        Ikkyo:                   katate dori omote waza; ryote dori ura waza

                                                    munetsuki; ushiro

                        Shihonage:            katate dori (omote & ura waza);

                                                    yokomen uchi; shomen uchi

                        Iriminage:              shomen uchi; katate dori

                        Kotegaeshi:           katate dori; munetsuki; gyakute tori; shomen uchi

                        Koshinage:            katate dori; munetsuki; ryote dori; ushiro

                        Kokyunage:           katate dori; gyakute tori; morote dori

                        Ushiro:                  (2) from each – ryote dori; ryokata dori; kubishime

                        Broń:                    ichi no kumitachi

                                                    ki musubi no tachi

                                                    1-20 jo suburi

                                                    13 jo kata

 

                                                    2 Kyu (120 dni treningowych po 3 kyu i 6 miesięcy)

 

                        Suwari waza:        shomen uchi ikkyo – yonkyo (omote i ura waza)

                        Tachi waza:          (różne ataki) ikkyo  – yonkyo (omote i ura waza)

                        Kotegaeshi:           (5) z różnych ataków

                        Shihonage:            yokomen uchi; shomen uchi; any grab

                        Iriminage:             shomen uchi; (3) katate dori, (3) kata dori

                        Tenchinage:          ryote dori

                        Kaiten nage:         katate dori (soto mawari, uchi mawari)

                        Jujigarami:            ushiro ryote; kata; mune dori

                        Koshinage:            (5) z różnych ataków

                        Kokyunage:           (4) z różnych ataków

                        Ushiro:                  (3) z każdego – ryote dori, ryokata dori, kubishime

                                                    Jiyu waza:     1 potem 2 atakujących

                        Broń:                    1-5 kumitachi

                                                    31 kumijo

                        Tanken dori:          tsuki kotegaeshi; yokomenuchi gokkyo; nóż trzymany na plecach
 

                                                    1 Kyu (150 dni treningowych po 2 kyu i 9 miesięcy)

 

                        Suwari waza:         różne ataki ikkyo – gokkyo (omote i ura waza)

                        Hanmi handachi:    każda technika

                        Shihonage:            włącznie z rzutem w 4 kierunkach

                        Iriminage:             włącznie z wariantem z shomen

                        Tanken dori

                        Tachi dori

                        Jo dori

                        Jiyu waza

                        3 ken tai jo

                        3 kumijo

                        13 jo awase